Yasushi Shimamura

Noto anche come: Taiji Shimamura