Chieko Baishô

Noto anche come: Chi'eko Baishô, Chieko Baisho